parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

Tahogrāfa un ātruma ierobežošanas ierīces lietošanas noteikumu un TL vadītāju darba un atpūtas laika reģistrēšanas noteikumu pārkāpšana

Autopārvadājumu veikšana ar TL, izmantojot tahogrāfu, kuram nav tipa apstiprinājuma

Sods ir pārvadātājam 86 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.1.pants

Autopārvadājumu veikšana ar TL, izmantojot tahogrāfu, kura pārbaudi nav veikusi apstiprināta darbnīca

Sods ir pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.2.pants

TL, kas aprīkots ar digitālo tahogrāfu, vadīšana, izmantojot vairāk nekā vienu personalizēto vadītāja karti

Sods ir vadītājam 56 NSV – 114 NSV un pārvadātājam 140 NSV – 280 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.3.pants

TL, kas aprīkots ar digitālo tahogrāfu, vadīšana, izmantojot vadītāja karti, kas nav izsniegta šim vadītājam

Sods ir vadītājam 56 NSV – 114 NSV un pārvadātājam 140 NSV – 280 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.4.pants

TL, kas aprīkots ar digitālo tahogrāfu, vadīšana, izmantojot vadītāja karti, kas ir iegūta, pamatojoties uz nepatiesiem paziņojumiem vai viltotiem dokumentiem

Sods ir vadītājam 56 NSV – 114 NSV un pārvadātājam 140 NSV – 280 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.5.pants

TL, kas aprīkots ar digitālo tahogrāfu, vadīšana bez vadītāja kartes vai izmantojot bojātu vadītāja karti vai vadītāja karti, kurai beidzies derīguma termiņš

Sods ir vadītājam 56 NSV – 114 NSV un pārvadātājam 140 NSV – 280 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.6.pants

Kompetentās institūcijas neinformēšana 7 dienu laikā par vadītāja kartes bojājumiem, kļūdām kartes darbībā vai nozaudēšanu

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.7.pants

Autopārvadājumu veikšana ar TL, kas nav aprīkots ar digitālo tahogrāfu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

Sods ir vadītājam 56 NSV – 114 NSV un pārvadātājam 140 NSV – 280 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.8.pants

Autopārvadājumu veikšana ar TL, kuram tahogrāfs darbojas nepareizi

Sods ir vadītājam 14 NSV – 28 NSV un pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.9.pants

Autopārvadājumu veikšana ar TL, nepareizi izmantojot tahogrāfu

Sods ir vadītājam 14 NSV – 28 NSV un pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.10.pants

Tāda TL izmantošana autopārvadājumos, kurā ir manipulācijas ierīce, ko var izmantot, lai falsificētu tahogrāfa datus vai izdrukās norādīto informāciju

Sods ir vadītājam 56 NSV – 114 NSV un pārvadātājam 140 NSV – 280 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.11.pants

Reģistrācijas diagrammā (tahogrammā) ierakstīto, tahogrāfā vai vadītāja kartē saglabāto datu vai izdruku no tahogrāfa falsificēšana, slēpšana, iznīcināšana vai tādas manipulācijas ar reģistrācijas diagrammu (tahogrammu), tahogrāfu vai vadītāja karti, kuru rezultātā var notikt datu vai izdrukās norādītās informācijas falsificēšana vai iznīcināšana

Sods ir vadītājam 56 NSV – 114 NSV un pārvadātājam 140 NSV – 280 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.12.pants

TL vadītāja darba un atpūtas laika datu un dokumentu uzskaites un glabāšanas noteikumu neievērošana uzņēmumā

Sods ir pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.13.pants

Reģistrēto un saglabāto datu glabāšanas noteikumu neievērošana uzņēmumā

Sods ir pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.14.pants

Nepareiza reģistrācijas diagrammas (tahogrammas) vai vadītāja kartes izmantošana, kas izpaudusies kā datu neievadīšana (nereģistrēšana) manuāli normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos

Sods ir vadītājam 14 NSV – 28 NSV un pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.15.1.pants

Nepareiza reģistrācijas diagrammas (tahogrammas) vai vadītāja kartes izmantošana, kas izpaudusies kā nepareiza reģistrācijas diagrammas (tahogrammas) vai vadītāja kartes izmantošana, ja pārvadājumā iesaistīti vairāki TL vadītāji

Sods ir vadītājam 14 NSV – 28 NSV un pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.15.2.pants

Nepareiza reģistrācijas diagrammas (tahogrammas) vai vadītāja kartes izmantošana, kas izpaudusies kā transportlīdzekļa vadītāja vārda vai uzvārda neierakstīšana datu reģistrācijas diagrammā (tahogrammā)

Sods ir vadītājam 8 NSV – 28 NSV un pārvadātājam 14 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.15.3.pants

Nepareiza reģistrācijas diagrammas (tahogrammas) vai vadītāja kartes izmantošana, kas izpaudusies kā reģistrācijas diagrammas (tahogrammas) izmantošanas sākuma vai beigu datuma neierakstīšana datu reģistrācijas diagrammā (tahogrammā)

Sods ir vadītājam 8 NSV – 14 NSV un pārvadātājam 14 NSV – 42 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.15.4.pants

Nepareiza reģistrācijas diagrammas (tahogrammas) vai vadītāja kartes izmantošana, kas izpaudusies kā reģistrācijas diagrammas (tahogrammas) izmantošanas sākuma vai beigu vietas neierakstīšana datu reģistrācijas diagrammā (tahogrammā)

Sods ir vadītājam 8 NSV – 14 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.15.5.pants

Nepareiza reģistrācijas diagrammas (tahogrammas) vai vadītāja kartes izmantošana, kas izpaudusies kā TL reģistrācijas numura vai TL nomaiņas laika neierakstīšana datu reģistrācijas kartē (tahogrammā)

Sods ir vadītājam 8 NSV – 14 NSV un pārvadātājam 14 NSV – 42 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.15.6.pants

Nepareiza reģistrācijas diagrammas (tahogrammas) vai vadītāja kartes izmantošana, kas izpaudusies kā odometra nolasījuma neierakstīšana datu reģistrācijas diagrammā (tahogrammā), sākot lietot šo diagrammu (tahogrammu)

Sods ir vadītājam 8 NSV – 14 NSV un pārvadātājam 14 NSV – 42 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.15.7.pants

Nepareiza reģistrācijas diagrammas (tahogrammas) vai vadītāja kartes izmantošana, kas izpaudusies kā odometra nolasījuma neierakstīšana datu reģistrācijas diagrammā (tahogrammā), beidzot lietot šo diagrammu (tahogrammu)

Sods ir 3 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.15.8.pants

Nepareiza reģistrācijas diagrammas (tahogrammas) vai vadītāja kartes izmantošana, kas izpaudusies kā valsts apzīmējuma neievadīšana tahogrāfā

Sods ir 3 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.15.9.pants

Datu reģistrācijas diagrammas (tahogrammas) vai vadītāja kartes neatļauta izņemšana ja tas neietekmē attiecīgo datu reģistrāciju

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.16.1.pants

Datu reģistrācijas diagrammas (tahogrammas) vai vadītāja kartes neatļauta izņemšana ja tas ietekmē attiecīgo datu reģistrāciju

Sods ir vadītājam 28 NSV – 56 NSV un pārvadātājam 86 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.16.2.pants

Datu reģistrācijas diagrammas (tahogrammas) izmantošana ilgāk par paredzēto laikposmu ja tajā ierakstītie dati ir salasāmi

Sods ir Brīdinājums vai 3 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.17.1.pants

Datu reģistrācijas diagrammas (tahogrammas) izmantošana ilgāk par paredzēto laikposmu ja tajā ierakstītie dati nav salasāmi (dati zaudēti)

Sods ir vadītājam 28 NSV – 56 NSV un pārvadātājam 86 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.17.2.pants

Netīras vai bojātas datu reģistrācijas diagrammas (tahogrammas) izmantošana, ja tajā ierakstītie dati nav salasāmi

Sods ir vadītājam 28 NSV – 56 NSV un pārvadātājam 86 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.18.pants

Nepamatota vairāku reģistrācijas diagrammu (tahogrammu) lietošana 24 stundu periodā

Sods ir vadītājam 14 NSV – 28 NSV un pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.19.pants

Reģistrācijas diagrammā (tahogrammā) reģistrētā laika atšķiršanās no TL reģistrācijas valsts oficiālā pulksteņlaika

Sods ir vadītājam 8 NSV – 14 NSV un pārvadātājam 14 NSV – 42 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.20.pants

Tahogrāfam neatbilstoša tipa datu reģistrācijas diagrammas (tahogrammas) izmantošana vai vadītāja kartes neievietošana pareizajā tahogrāfa atverē, ja ir vairāki TL vadītāji

Sods ir vadītājam 28 NSV – 56 NSV un pārvadātājam 86 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.21.pants

Tahogrāfa pārslēgšanas mehānisma neizmantošana vai nepareiza izmantošana

Sods ir vadītājam 14 NSV – 28 NSV un pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.22.pants

TL vadītāja nenodrošināšana ar normatīvajos aktos noteiktajiem TL vadītāja darba un atpūtas laiku apliecinošiem dokumentiem un reģistrācijas diagrammām (tahogrammām)

Sods ir pārvadātājam 14 NSV – 42 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.23.pants

Nepietiekams papīra daudzums informācijas izdrukāšanai digitālajā tahogrāfā

Sods ir vadītājam brīdinājums vai 3 NSV un pārvadātājam brīdinājums vai 8 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.24.pants

Datu par attiecīgo dienu un par iepriekšējām 28 dienām neuzrādīšana

Sods ir vadītājam 14 NSV – 28 NSV un pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.25.pants

Vadītāja kartes vai vadītāja kartes datu neuzrādīšana, ja TL vadītājam tāda ir

Sods ir vadītājam 14 NSV – 28 NSV un pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.26.pants

Manuāli ievadītu datu un izdrukas par attiecīgo dienu un par iepriekšējām 28 dienām neuzrādīšana

Sods ir vadītājam 14 NSV – 28 NSV un pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.27.pants

Pārskata par TL vadītāja darba laiku kalendāra nedēļā nepareiza vai nepilnīga aizpildīšana

Sods ir vadītājam 14 NSV – 28 NSV un pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.28.pants

Autopārvadājuma veikšana, izmantojot tahogrāfu, kura remontu nav veikusi apstiprināta darbnīca

Sods ir pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.29.pants

Autopārvadājumu veikšana, ja TL vadītājs neatzīmē visu pieprasīto informāciju par laikposmiem, kas netiek reģistrēti, kamēr tahogrāfs ir lietošanai nederīgs vai darbojas nepareizi

Sods ir vadītājam 14 NSV – 28 NSV un pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.30.pants

TL vadītāja darba un atpūtas laika reģistrācijas diagrammas (tahogrammas), tahogrāfa vai vadītāja kartes lietošanas noteikumu pārkāpšana, kas konstatēta uzņēmuma kontrolē

Sods ir pārvadātājam 28 NSV – 280 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.31.pants

Autopārvadājumu veikšana ar TL, kas nav aprīkots ar ātruma ierobežošanas ierīci saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

Sods ir vadītājam 56 NSV – 114 NSV un pārvadātājam 140 NSV – 280 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.32.pants

Autopārvadājumu veikšana, ja ātruma ierobežošanas ierīce neatbilst noteiktajām tehniskajām prasībām

Sods ir vadītājam 28 NSV – 56 NSV un pārvadātājam 86 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.33.pants

Autopārvadājumu veikšana, ja ātruma ierobežošanas ierīci nav uzstādījusi apstiprināta darbnīca

Sods ir pārvadātājam 14 NSV – 42 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.34.pants

Tāda TL izmantošana autopārvadājumos, kurā ir manipulācijas ierīce, ko var izmantot, lai falsificētu ātruma ierobežošanas ierīces datus vai izdrukās norādīto informāciju

Sods ir vadītājam 56 NSV – 114 NSV un pārvadātājam 140 NSV – 280 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.35.pants

Autopārvadājumu veikšana ar TL, kuram nav veikta ātruma ierobežošanas ierīces pirmreizējā vai periodiskā pārbaude

Sods ir vadītājam 14 NSV – 28 NSV un pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.36.pants

Autopārvadājumu veikšana, ja ātruma ierobežošanas ierīce ir bojāta un bojājums nav noteiktā kārtībā novērsts

Sods ir vadītājam 28 NSV – 56 NSV un pārvadātājam 86 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.37.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums