Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu naudas sodi un uzskaites punkti Latvijā

Vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana

Nav klāt kāda no dokumentiem — sods ir Brīdinājums vai 3 EUR.

Par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu — sods ir Brīdinājums vai 30 EUR - 70 EUR.

Regulēšanas noteikumu pārkāpšana

Luksofora aizliedzošais signāls — sods ir 30 EUR - 140 EUR.

Luksofora aizliedzošais signāls (velo/mopēds) — sods ir 15 EUR.

Braukšanas sākšanas un braukšanas virziena maiņas noteikumu pārkāpšana

Brīdinājuma signāla pārkāpšana — sods ir Brīdinājums vai 15 EUR - 30 EUR.

Brīdinājuma signāla pārkāpšana (velo/mopēds) — sods ir Brīdinājums vai 7 EUR.

TL izkārtojuma uz brauktuves noteikumu pārkāpšana

Iebraukšana pretējā virziena joslā (4 vai vairākas joslas) — sods ir 40 EUR.

Iebraukšana vidējā joslā bez iemesla, ja ir 3 joslas — sods ir Brīdinājums vai 15 EUR.

Braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošana

Ātruma pārsniegšana līdz 10 km/st < 7.5 t — sods ir Brīdinājums.

Ātruma pārsniegšana līdz 10 km/st > 7.5 t — sods ir Brīdinājums vai 10 EUR.

Apdzīšanas un samainīšanās ar pretim braucošo TL noteikumu pārkāpšana

Traucējumu radīšana apdzīšanas laikā — sods ir 55 EUR - 85 EUR.

Apdzīšanas uzsākšana, ja pa to pašu joslu priekšā brauc un rāda kreisā pagrieziena signālu — sods ir 40 EUR.

Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana

Apstāšanās ceļa kreisajā pusē, kad tas nav atļauts — sods ir Brīdinājums vai 15 EUR.

Apstāšanās uz brauktuves, ja ceļam ir nomale — sods ir Brīdinājums vai 15 EUR.

Braukšanas kārtības krustojumos pārkāpšana

Ceļa nedošana gājējiem vai TL vadītājiem, kuriem ir priekšroka — sods ir 15 EUR - 70 EUR.

Ceļa nedošana gājējiem vai TL vadītājiem, kuriem ir priekšroka (velo/mopēds) — sods ir 7 EUR - 30 EUR.

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana dzīvojamā zonā

Aizliegtu darbību veikšana — sods ir Brīdinājums vai 15 EUR.

Ceļa nedošana citiem, izbraucot no dzīvojamās zonas — sods ir 15 EUR - 70 EUR.

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana pie gājēju pārejas un pasažieru sabiedrisko TL apzīmētas pieturas

Ceļa nedošana gājējiem, kas šķērso pa gājēju pāreju, vai neredzīgiem gājējiem ar baltu spieķi, vai kuri iet uz apturētu tramvaju vai nāk no tā (velo/mopēds) — sods ir 7 EUR - 30 EUR.

Ceļa nedošana gājējiem, kas šķērso pa gājēju pāreju, vai neredzīgiem gājējiem ar baltu spieķi, vai kuri iet uz apturētu tramvaju vai nāk no tā — sods ir 15 EUR - 70 EUR.

Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpšana

Ceļa nedošana vilcienam — sods ir 140 EUR - 280 EUR.

Uzbraukšana uz pārbrauktuves, ja aizliedz dežuranta žests vai deg aizlieguma signals — sods ir 40 EUR - 70 EUR.

TL vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

0.21 - 0.5 promiles: D1, D, D1E, DE, TRAM, TROL, stāžs < 2 g. — sods ir 210 EUR - 430 EUR un tiesības 6 mēn..

0.51 - 1.0 promiles (velo/mopēds) — sods ir 40 EUR.

TL vadītāju pārkāpumi īpašos gadījumos

Operatīvā TL vadīšana, ja tas nav saistīts ar neatliekamu dienesta uzdevumu pildīšanu, kā arī bākuguņu un speciālo skaņas signālu izmantošanas noteikumu pārkāpšana — sods ir 30 EUR - 140 EUR.

To noteikumu pārkāpšana, kuri paredz gadījumus, kad, tuvojoties operatīvajam TL, jāaptur TL — sods ir Brīdinājums vai 15 EUR.

Ārējās apgaismes ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšana

Braukšana bez iedegtiem dienas / tuvās gaismas lukturiem DGLā — sods ir Brīdinājums vai 7 EUR.

Braukšana bez iedegtām noteiktām ārējām apgaismes ierīcēm DTLā / nepietiekamas redzamības apstākļos — sods ir 40 EUR.

TL vilkšanas noteikumu pārkāpšana

TL vilkšana, ja pie tā stūres nav TL vadītāja — sods ir 40 EUR.

Noteiktā attāluma neievērošana starp velkošo un velkamo TL — sods ir Brīdinājums vai 15 EUR.

Mācību braukšanas noteikumu pārkāpšana

Braukšanas mācīšana, ja nav atļaujas — sods ir 30 EUR.

Braukšanas mācīšana, ja stāžs ir mazāks par 3 gadiem — sods ir 30 EUR.

TL tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšana

Nav veikta valsts tehniskā apskate (TA) — sods ir 55 EUR - 120 EUR.

Nav OCTA (mopēds) — sods ir 30 EUR - 55 EUR.

TL reģistrācijas un numura zīmju lietošanas noteikumu pārkāpšana

TL nav reģistrēts noteiktajā kārtībā — sods ir 55 EUR - 140 EUR.

Nav kādas no noteiktajām numura zīmēm vai kāda no tām ir aizsegta — sods ir 30 EUR.

TL pazīšanas zīmju, brīdināšanas ierīču un apzīmējumu lietošanas noteikumu pārkāpšana

Ir netīras pazīšanas zīmes — sods ir Brīdinājums vai 7 EUR.

Piestiprināta jebkāda cita informācija vai zīmes, kurās izmantotas ar valsts standartu noteiktās ceļa zīmju formas, krāsu kombinācijas un simbolika un kuras var maldināt citus ceļu satiksmes dalībniekus — sods ir Brīdinājums vai 15 EUR.

Priekšrocības / aizlieguma / rīkojuma / norādījuma ceļa zīmju prasību pārkāpšana

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 206 Ceļa zīme 206., 207 Ceļa zīme 207. vai 208 Ceļa zīme 208.ceļa zīmi (ceļa nedošana TL vadītājiem, kuriem ir priekšroka) (velo/mopēds) — sods ir 7 EUR.

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 206 Ceļa zīme 206., 207 Ceļa zīme 207. vai 208 Ceļa zīme 208.ceļa zīmi (ceļa nedošana TL vadītājiem, kuriem ir priekšroka) — sods ir 15 EUR - 70 EUR.

Ceļa apzīmējumu prasību pārkāpšana

920 Ceļa zīme 920. un 947 Ceļa zīme 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana vai 928 Ceļa zīme 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana no nepārtrauktās līnijas puses apdzenot — sods ir 55 EUR.

920 Ceļa zīme 920. un 947 Ceļa zīme 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana vai 928 Ceļa zīme 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana no nepārtrauktās līnijas puses, nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā — sods ir 30 EUR.

Pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Lielāka pasažieru skaita pārvadāšana, nekā to norādījis TL izgatavotājs — sods ir 40 EUR.

Bērnu grupu pārvadāšana autobusā bez pavadoņa klātbūtnes — sods ir Brīdinājums vai 15 EUR.

Kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

TL izgatavotāja noteiktās masas vai slodzes sadalījuma uz asīm pārsniegšana vairāk par 5% — sods ir Brīdinājums vai 15 EUR.

TL izgatavotāja noteiktās masas vai slodzes sadalījuma uz asīm pārsniegšana vairāk par 20% — sods ir 40 EUR.

Ar bīstamo kravu autopārvadājumiem saistīto noteikumu pārkāpšana

Bīstamās kravas nodošana pārvadāšanai bez normatīvajos aktos paredzētajām norādēm par bīstamās kravas esamību TL — sods ir fiz.personai 430 EUR - 700 EUR vai jur.personai 2900 EUR - 7100 EUR.

Bīstamās kravas autopārvadājuma veikšana bez bīstamo kravu autopārvadājumam nepieciešamajiem dokumentiem vai TL vadītāja nenodrošināšana ar šādiem dokumentiem, vai šādu dokumentu nepareiza noformēšana — sods ir vadītājam 40 EUR - 140 EUR un pārvadātājam 140 EUR - 1000 EUR vai nosūtītājam fiz.personai 70 EUR - 430 EUR vai nosūtītājam jur.personai 140 EUR - 1400 EUR.

Ātrbojīgu pārtikas produktu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumi autotransportā

Temperatūras mērījumu nesaglabāšana — sods ir 15 EUR - 30 EUR.

Temperatūras mērījumu nesaglabāšana atkārtoti gada laikā — sods ir 50 EUR - 140 EUR.

Noteikumu neievērošana attiecībā uz autopārvadājumu veikšanai nepieciešamajiem dokumentiem

Ja nav klāt licences kartītes, Eiropas Kopienas atļaujas kopijas vai pašpārvadājumu sertifikāta — sods ir 3 EUR.

Pasažieru regulārā komercpārvadājuma veikšana, ja nav pasūtītāja sagatavota apliecinājuma — sods ir 7 EUR vadītājam un 35 EUR pārvadātājam.

TL vadītāju darba un atpūtas laika noteikumu pārkāpšana

Nepārtraukta TL vadīšanas laika pārsniegšana mazāk par 30 min. — sods ir Brīdinājums vai 15 EUR.

Nepārtraukta TL vadīšanas laika pārsniegšana 30-90 min. — sods ir 40 EUR - 70 EUR vadītājam un 70 EUR - 210 EUR pārvadātājam.

TL ātruma ierobežošanas ierīces lietošanas noteikumu un TL vadītāju darba un atpūtas laika reģistrēšanas noteikumu pārkāpšana

Tahogrammas izmantošanu ilgāk par paredzēto laiku, dati ir salasāmi — sods ir Brīdinājums vai 15 EUR.

Tahogrammas izmantošanu ilgāk par paredzēto laiku, dati nav salasāmi — sods ir 140 EUR - 280 EUR vadītājam un 430 EUR - 700 EUR pārvadātājam.

Cits

To noteikumu pārkāpšana, kuri paredz papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem — sods ir Brīdinājums vai 7 EUR - 30 EUR.

To noteikumu pārkāpšana, kuri paredz papildu prasības pajūgu vadītājiem, jātniekiem un dzīvnieku dzinējiem — sods ir Brīdinājums vai 7 EUR - 30 EUR.

Kopā:

  • 30 sadaļas;
  • 400 noteikumi;
  • 400 pārkāpumu uzskaites punkti.