Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. Likumā ir jauns apzīmējums NSVnaudas soda vienība (1 NSV = 5 EUR).

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu naudas sodi un uzskaites punkti Latvijā

Vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana

Nav klāt kāda no dokumentiem

Par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu

Regulēšanas noteikumu pārkāpšana

Luksofora aizliedzošais signāls

Luksofora aizliedzošais signāls (velo/mopēds)

Braukšanas sākšanas un braukšanas virziena maiņas noteikumu pārkāpšana

Brīdinājuma signāla pārkāpšana

Brīdinājuma signāla pārkāpšana (velo/mopēds)

TL izkārtojuma uz brauktuves noteikumu pārkāpšana

Iebraukšana pretējā virziena joslā (4 vai vairākas joslas)

Iebraukšana vidējā joslā, kas izmantojama braukšanai abos virzienos, bez iemesla, ja ir 3 joslas

Braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošana

Ātruma pārsniegšana līdz 10 km/st < 7.5 t

Ātruma pārsniegšana līdz 10 km/st > 7.5 t

Apdzīšanas un samainīšanās ar pretim braucošo TL noteikumu pārkāpšana

Traucējumu radīšana apdzīšanas laikā

Apdzīšanas uzsākšana, ja pa to pašu joslu priekšā brauc un rāda kreisā pagrieziena signālu

Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana

Apstāšanās ceļa kreisajā pusē, kad tas nav atļauts

Apstāšanās uz brauktuves, ja ceļam ir nomale

Braukšanas kārtības krustojumos pārkāpšana

Ceļa nedošana gājējiem vai TL vadītājiem, kuriem ir priekšroka

Ceļa nedošana gājējiem vai TL vadītājiem, kuriem ir priekšroka (velo/mopēds)

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana dzīvojamā zonā

Aizliegtu darbību veikšana

Ceļa nedošana citiem, izbraucot no dzīvojamās zonas

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana pie gājēju pārejas un pasažieru sabiedrisko TL apzīmētas pieturas

Ceļa nedošana gājējiem, kas šķērso pa gājēju pāreju, vai neredzīgiem gājējiem ar baltu spieķi, vai kuri iet uz apturētu tramvaju vai nāk no tā (velo/mopēds)

Ceļa nedošana gājējiem, kas šķērso pa gājēju pāreju, vai neredzīgiem gājējiem ar baltu spieķi, vai kuri iet uz apturētu tramvaju vai nāk no tā (velosipēds)

Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpšana

Ceļa nedošana vilcienam

Uzbraukšana uz pārbrauktuves, ja aizliedz dežuranta žests vai deg aizlieguma signāls

TL vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

TL vadīšana vai mācīšana 0.21 - 0.5 promiles: D1, D, D1E, DE, TRAM, TROL, stāžs < 2 g.

TL vadīšana vai mācīšana 0.51 - 1.0 promiles (velo/mopēds)

TL vadītāju pārkāpumi īpašos gadījumos

Operatīvā TL vadīšana, ja tas nav saistīts ar neatliekamu dienesta uzdevumu pildīšanu, kā arī bākuguņu un speciālo skaņas signālu izmantošanas noteikumu pārkāpšana

To noteikumu pārkāpšana, kuri paredz gadījumus, kad, tuvojoties operatīvajam TL, jāaptur TL

Ārējās apgaismes ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšana

Braukšana bez iedegtiem dienas / tuvās gaismas lukturiem gaišajā laikā

Braukšana bez iedegtām noteiktām ārējām apgaismes ierīcēm tumšajā laikā / nepietiekamas redzamības apstākļos

TL vilkšanas noteikumu pārkāpšana

TL vilkšana, ja pie tā stūres nav TL vadītāja

Noteiktā attāluma neievērošana starp velkošo un velkamo TL

Mācību braukšanas noteikumu pārkāpšana

Braukšanas mācīšana, ja nav atļaujas

Braukšanas mācīšana, ja stāžs ir mazāks par 3 gadiem

TL tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšana

Nav veikta valsts tehniskā apskate (TA)

Nav OCTA (mopēds), vadītājam

TL reģistrācijas un numura zīmju lietošanas noteikumu pārkāpšana

TL nav reģistrēts noteiktajā kārtībā

Nav kādas no noteiktajām numura zīmēm

TL pazīšanas zīmju, brīdināšanas ierīču un apzīmējumu lietošanas noteikumu pārkāpšana

Ir netīras pazīšanas zīmes

Piestiprināta jebkāda cita informācija vai zīmes, kurās izmantotas ar valsts standartu noteiktās ceļa zīmju formas, krāsu kombinācijas un simbolika un kuras var maldināt citus ceļu satiksmes dalībniekus

Priekšrocības / aizlieguma / rīkojuma / norādījuma ceļa zīmju prasību pārkāpšana

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 206 Ceļa zīme 206., 207 Ceļa zīme 207. vai 208 Ceļa zīme 208.ceļa zīmi (ceļa nedošana TL vadītājiem, kuriem ir priekšroka) (velo/mopēds)

Prasības neizpildīšana, kura noteikta ar 206 Ceļa zīme 206., 207 Ceļa zīme 207. vai 208 Ceļa zīme 208.ceļa zīmi (ceļa nedošana TL vadītājiem, kuriem ir priekšroka)

Ceļa apzīmējumu prasību pārkāpšana

920 Ceļa zīme 920. un 947 Ceļa zīme 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana vai 928 Ceļa zīme 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana no nepārtrauktās līnijas puses apdzenot

920 Ceļa zīme 920. un 947 Ceļa zīme 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana vai 928 Ceļa zīme 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana no nepārtrauktās līnijas puses, nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā

Pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Lielāka pasažieru skaita pārvadāšana, nekā to norādījis TL izgatavotājs

Bērnu grupu pārvadāšana autobusā bez pavadoņa klātbūtnes

Kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

TL izgatavotāja noteiktās masas vai slodzes sadalījuma uz asīm pārsniegšana vairāk par 5%

TL izgatavotāja noteiktās masas vai slodzes sadalījuma uz asīm pārsniegšana vairāk par 20%

Ar bīstamo kravu autopārvadājumiem saistīto noteikumu pārkāpšana

Bīstamās kravas nodošana pārvadāšanai bez normatīvajos aktos paredzētajām norādēm par bīstamās kravas esamību TL

Bīstamās kravas autopārvadājuma veikšana bez bīstamo kravu autopārvadājumam nepieciešamajiem dokumentiem vai TL vadītāja nenodrošināšana ar šādiem dokumentiem, vai šādu dokumentu nepareiza noformēšana

Ātrbojīgu pārtikas produktu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumi autotransportā

Temperatūras mērījumu nesaglabāšana

Temperatūras mērījumu nesaglabāšana atkārtoti gada laikā

Noteikumu neievērošana attiecībā uz autopārvadājumu veikšanai nepieciešamajiem dokumentiem

Ja nav klāt licences kartītes, Eiropas Kopienas atļaujas kopijas vai pašpārvadājumu sertifikāta

Pasažieru regulārā komercpārvadājuma veikšana, ja nav pasūtītāja sagatavota apliecinājuma

TL vadītāju darba un atpūtas laika noteikumu pārkāpšana

Nepārtraukta TL vadīšanas laika pārsniegšana mazāk par 30 min.

Nepārtraukta TL vadīšanas laika pārsniegšana 30-90 min.

TL vadītāju darba un atpūtas laika noteikumu pārkāpšana

TL konduktoru minimālā vecuma neievērošana

TL vadīšanas laikposma pārsniegšana 24 st. periodā, kas izpaudusies kā ikdienas TL vadīšanas laikaposma (9 st.) pārsniegšana par līdz 1 st., ja pagarinājums līdz 10 st. nav atļauts

TL ātruma ierobežošanas ierīces lietošanas noteikumu un TL vadītāju darba un atpūtas laika reģistrēšanas noteikumu pārkāpšana

Tahogrammas izmantošanu ilgāk par paredzēto laiku, dati ir salasāmi

Tahogrammas izmantošanu ilgāk par paredzēto laiku, dati nav salasāmi

Ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana

Ceļa zīmju, luksoforu vai citu ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu patvaļīga noņemšana, uzstādīšana, aizklāšana vai pārvietošana, fiz.persona

Ceļa zīmju, luksoforu vai citu ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu patvaļīga noņemšana, uzstādīšana, aizklāšana vai pārvietošana, jur.persona

Cits

To noteikumu pārkāpšana, kuri paredz papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem

To noteikumu pārkāpšana, kuri paredz papildu prasības pajūgu vadītājiem, jātniekiem un dzīvnieku dzinējiem

Kopā:

  • 32 sadaļas;
  • 493 noteikumi;
  • 493 pārkāpumu uzskaites punkti.