Pārkāpumi ir gan no administratīvā kodeksa gan no ceļu satiksmes likuma. Likuma panti stājas spēkā 01.07.2020.
Likumā ir jauns apzīmējums NSVnaudas soda vienība (1 NSV = 5 EUR).

TL ātruma ierobežošanas ierīces lietošanas noteikumu un TL vadītāju darba un atpūtas laika reģistrēšanas noteikumu pārkāpšana

Tahogrammas izmantošanu ilgāk par paredzēto laiku, dati ir salasāmi

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.38.1

Tahogrammas izmantošanu ilgāk par paredzēto laiku, dati nav salasāmi

Sods ir 140 EUR – 280 EUR vadītājam un 430 EUR – 700 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.2

Nepamatota vairāku tahogrammu lietošana 24 st. periodā

Sods ir 70 EUR – 140 EUR vadītājam un 210 EUR – 430 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.3

Tahogrammas / vadītāja kartes nepamatota izņemšana, ja neietekmē attiecīgo datu reģistrāciju

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.38.4

Tahogrammas / vadītāja kartes nepamatota izņemšana, ja ietekmē attiecīgo datu reģistrāciju

Sods ir 140 EUR – 280 EUR vadītājam un 430 EUR – 700 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.5

Tahogrammā reģistrētā laika atšķiršanās no TL reģistrācijas valsts oficiālā pulksteņlaika

Sods ir 40 EUR – 70 EUR vadītājam un 70 EUR – 210 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.6

Reģistrācijas kontrolierīces pārslēgšanas mehānisma neizmantošana vai nepareiza izmantošana

Sods ir 70 EUR – 140 EUR vadītājam un 210 EUR – 430 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.7

Netīras vai sabojātas tahogrammas uzrādīšana, ja dati ir salasāmi

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.38.8

Netīras vai sabojātas tahogrammas uzrādīšana, ja dati nav salasāmi

Sods ir 140 EUR – 280 EUR vadītājam un 430 EUR – 700 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.9

Reģistrācijas kontrolierīcei neatbilstoša tipa tahogrammas izmantošana

Sods ir 140 EUR – 280 EUR vadītājam un 430 EUR – 700 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.10

Reģistrācijas kontrolierīcei neatbilstoša tipa tahogrammas izmantošana

Sods ir 140 EUR – 280 EUR vadītājam un 430 EUR – 700 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.11

Vadītāja nenodrošināšana ar dokumentiem un tahogrammām, sods pārvadātājam

Sods ir 70 EUR – 210 EUR

Kodeksā 149.38.12

Nepietiekams papīra daudzums informācijas izdrukāšanai digitālajā reģistrācijas kontrolierīcē

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR vadītājam un Brīdinājums vai 40 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.13

Datu neievadīšana (nereģistrēšana) manuāli normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos

Sods ir 70 EUR – 140 EUR vadītājam un 210 EUR – 430 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.14

Nepareiza tahogrammas / vadītāja kartes izmantošana, ja pārvadājumā iesaistīti vairāki TL vadītāji

Sods ir 70 EUR – 140 EUR vadītājam un 210 EUR – 430 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.15

TL vadītāja vārda / uzvārda neierakstīšana tahogrammā

Sods ir 40 EUR – 140 EUR vadītājam un 70 EUR – 430 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.16

Tahogrammas izmantošanas sākuma / beigu datuma neierakstīšana datu tahogrammā

Sods ir 40 EUR – 70 EUR vadītājam un 70 EUR – 210 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.17

Tahogrammas izmantošanas sākuma / beigu vietas neierakstīšana tahogrammā

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.38.18

TL reģ. numura vai TL nomaiņas laika neierakstīšana tahogrammā

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.38.19

Odometra nolasījuma neierakstīšana tahogrammā, uzsākot lietot šo karti

Sods ir 40 EUR – 70 EUR vadītājam un 70 EUR – 210 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.20

Odometra nolasījuma neierakstīšana tahogrammā, beidzot lietot šo karti

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.38.21

Valsts apzīmējuma neievadīšana reģistrācijas kontrolierīcē

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.38.22

Pārskata par TL vadītāja darba laiku kalendāra nedēļā nepareiza vai nepilnīga aizpildīšana

Sods ir 70 EUR – 140 EUR vadītājam un 210 EUR – 430 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.23

Pasažieru autopārvadājumu veikšana, neievērojot prasības attiecībā uz TL vadītāja darba un atpūtas laika reģistrēšanai un plānošanai nepieciešamā žurnāla aizpildīšanu

Sods ir 70 EUR – 140 EUR vadītājam un 210 EUR – 430 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.24

Normatīvajos aktos noteikto TL vadītāja darba un atpūtas laiku apliecinošo dokumentu, tahogrammu vai datu nesēju neuzrādīšana

Sods ir 140 EUR – 280 EUR vadītājam un 430 EUR – 700 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.25

TL, kas aprīkots ar digitālo reģistrācijas kontrolierīci, vadīšana bez vadītāja kartes vai izmantojot vairāk nekā vienu vadītāja karti, vai ar citu

Sods ir 280 EUR – 570 EUR vadītājam un 700 EUR – 1400 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.26

TL, kas aprīkots ar digitālo reģistrācijas kontrolierīci, vadīšana, izmantojot bojātu vadītāja karti vai kurai beidzies derīguma termiņš

Sods ir 140 EUR – 280 EUR vadītājam un 430 EUR – 700 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.27

Kompetentās institūcijas neinformēšana 7 dienu laikā par vadītāja kartes bojājumiem, kļūdām kartes darbībā vai nozaudēšanu

Sods ir Brīdinājums vai 15 EUR

Kodeksā 149.38.28

Autopārvadājumu veikšana ar TL, kas nav aprīkots ar reģistrācijas kontrolierīci, ja tās nepieciešamību paredz normatīvie akti, vai ātruma ierobežošanas ierīci saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

Sods ir 280 EUR – 570 EUR vadītājam un 700 EUR – 1400 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.29

Autopārvadājumu veikšana ar TL, kuram nav veikta reģistrācijas kontrolierīces vai ātruma ierobežošanas ierīces pirmreizējā vai periodiskā pārbaude

Sods ir 70 EUR – 140 EUR vadītājam un 210 EUR – 430 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.30

Autopārvadājumu veikšana ar TL, izmantojot reģistrācijas kontrolierīci, kurai nav tipa apstiprinājuma

Sods ir 140 EUR – 280 EUR vadītājam un 430 EUR – 700 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.31

Ātruma ierobežošanas ierīces vai reģistrācijas kontrolierīces bojājuma savlaicīga nenovēršana gadījumā, kad TL varēja atgriezties bāzes vietā 7 dienu laikā, sods pārvadātājam

Sods ir 430 EUR – 700 EUR

Kodeksā 149.38.32

Ātruma ierobežošanas ierīces vai reģistrācijas kontrolierīces bojājuma nenovēršana tuvākajā licencētā darbnīcā gadījumā, kad TL nevar atgriezties bāzes vietā 7 dienu laikā

Sods ir 70 EUR – 140 EUR vadītājam un 210 EUR – 430 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.33

Visas informācijas nereģistrēšana manuāli laikā, kad reģistrācijas kontrolierīce nedarbojas vai darbojas nepareizi

Sods ir 140 EUR – 280 EUR vadītājam un 430 EUR – 700 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.34

Vadītāja kartes numura / vārda un uzvārda / vadītāja apliecības numura nenorādīšana tahogrammā par laiku, kad reģistrācijas kontrolierīce nedarbojas vai darbojas nepareizi

Sods ir 70 EUR – 140 EUR vadītājam un 210 EUR – 430 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.35

Neparakstīšanās uz tahogrammas / izdrukas, kas izmantota, kad reģistrācijas kontrolierīce nedarbojas vai darbojas nepareizi

Sods ir 40 EUR – 70 EUR vadītājam un 70 EUR – 210 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.36

Oficiāla paziņojuma neiesniegšana vadītāja kartes zādzības gadījumā tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā zādzība notikusi

Sods ir 140 EUR – 280 EUR

Kodeksā 149.38.37

Tāda TL izmantošana autopārvadājumos, kurā ir manipulācijas ierīce, ko var izmantot, lai falsificētu datus vai izdrukās norādīto informāciju

Sods ir 280 EUR – 570 EUR vadītājam un 700 EUR – 1400 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.38

Datu, kas ierakstīti tahogrammā, saglabāti reģistrācijas kontrolierīcē / vadītāja kartē, vai izdruku no reģistrācijas kontrolierīces falsificēšana, slēpšana, iznīcināšana vai tādas manipulācijas ar tahogrammu, reģistrācijas kontrolierīci vai vadītāja karti, kā rezultātā var notikt datu vai izdrukās norādītās informācijas falsificēšana vai iznīcināšana

Sods ir 280 EUR – 570 EUR vadītājam un 700 EUR – 1400 EUR pārvadātājam

Kodeksā 149.38.39

TL vadītāja darba un atpūtas laika datu un dokumentu uzskaites un glabāšanas noteikumu neievērošana uzņēmumā

Sods ir 140 EUR – 1400 EUR

Kodeksā 149.38.40

TL vadītāja darba un atpūtas laika reģistrācijas kontrolierīces, ātruma ierobežošanas ierīces, tahogrammas vai vadītāja kartes lietošanas noteikumu pārkāpšana, kas konstatēta kontroles laikā uzņēmumā

Sods ir 140 EUR – 1400 EUR

Kodeksā 149.38.41

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums