Pārkāpumi ir gan no administratīvā kodeksa gan no ceļu satiksmes likuma. Likuma panti stājas spēkā 01.07.2020.
Likumā ir jauns apzīmējums NSVnaudas soda vienība (1 NSV = 5 EUR).

Ar bīstamo kravu autopārvadājumiem saistīto noteikumu pārkāpšana

Bīstamās kravas nodošana pārvadāšanai bez normatīvajos aktos paredzētajām norādēm par bīstamās kravas esamību TL

Sods ir fiz.personai 430 EUR – 700 EUR vai jur.personai 2900 EUR – 7100 EUR

Kodeksā 149.34.1

Bīstamās kravas autopārvadājuma veikšana bez bīstamo kravu autopārvadājumam nepieciešamajiem dokumentiem vai TL vadītāja nenodrošināšana ar šādiem dokumentiem, vai šādu dokumentu nepareiza noformēšana

Sods ir vadītājam 40 EUR – 140 EUR un pārvadātājam 140 EUR – 1000 EUR vai nosūtītājam fiz.personai 70 EUR – 430 EUR vai nosūtītājam jur.personai 140 EUR – 1400 EUR

Kodeksā 149.34.2

Tādas bīstamās kravas pārvadāšana, kuru aizliegts pārvadāt pa autoceļiem, vai tādas bīstamās kravas pārvadāšana, kuru aizliegts pārvadāt cisternās vai beztaras pārvadājumos

Sods ir pārvadātājam 350 EUR – 700 EUR vai nosūtītājam fiz.personai 350 EUR – 700 EUR vai nosūtītājam jur.personai 1400 EUR – 7100 EUR

Kodeksā 149.34.3

Bīstamās kravas pārvadāšana neatbilstošā TL vai konteinerā vai neievērojot iepakojumu, cisternkonteineru vai cisternu pārbaužu vai izmantošanas periodus

Sods ir vadītājam 70 EUR – 280 EUR un pārvadātājam 430 EUR – 1400 EUR vai nosūtītājam fiz.personai 280 EUR – 700 EUR vai nosūtītājam jur.personai 570 EUR – 2900 EUR

Kodeksā 149.34.4

Bīstamās kravas nodošana pārvadāšanai neatbilstošā iepakojumā vai nepareizi kopā iepakota bīstamo vielu (materiālu) nodošana pārvadāšanai

Sods ir nosūtītājam fiz.personai 350 EUR – 700 EUR vai nosūtītājam jur.personai 700 EUR – 4300 EUR

Kodeksā 149.34.5

Bīstamās kravas pārvadāšana, ja TL cisternas vai kravas iepakojuma piepildījums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām normām vai neievērojot iepakojuma apzīmēšanas vai marķēšanas prasības

Sods ir vadītājam 70 EUR – 280 EUR un pārvadātājam 350 EUR – 700 EUR vai nosūtītājam fiz.personai 350 EUR – 700 EUR vai nosūtītājam jur.personai 700 EUR – 4300 EUR

Kodeksā 149.34.6

Bīstamās kravas pārvadāšana, neievērojot jauktās iekraušanas aizliegumus vai nepieciešamās drošības prasības attiecībā uz iekraušanu kopā ar citām kravām, vai bīstamās kravas izvietošanas un nostiprināšanas noteikumus

Sods ir vadītājam 70 EUR – 280 EUR un pārvadātājam 350 EUR – 700 EUR vai nosūtītājam fiz.personai 350 EUR – 700 EUR vai nosūtītājam jur.personai 700 EUR – 4300 EUR

Kodeksā 149.34.7

Tāda TL dzinēja nepamatota darbināšana, kurā iekrauj vai no kura izkrauj bīstamo kravu

Sods ir 35 EUR – 70 EUR

Kodeksā 149.34.8

Smēķēšanas aizlieguma neievērošana vai atklātas uguns lietošana bīstamās kravas tuvumā, veicot kravu iekraušanu vai izkraušanu

Sods ir 40 EUR

Kodeksā 149.34.9

Bīstamās kravas noplūde cisternas vai iepakojuma nehermētiskuma dēļ vai bīstamās kravas pārvadāšana nepareizi noslēgtā tvertnē vai iepakojumā, vai tādas tukšas, neattīrītas un nenoslēgtas tvertnes vai iepakojuma pārvadāšana, kurā ir transportēta bīstamā krava, vai tad, ja uz iepakojuma vai tvertnes ārējās virsmas atrodas bīstamās kravas atliekas

Sods ir vadītājam 70 EUR – 280 EUR un pārvadātājam 430 EUR – 4300 EUR vai nosūtītājam fiz.personai 140 EUR – 700 EUR vai nosūtītājam jur.personai 430 EUR – 4300 EUR

Kodeksā 149.34.10

Bīstamās kravas pārvadāšana cisternā ar neatbilstošu informāciju uz datu plāksnes

Sods ir vadītājam 70 EUR – 280 EUR un pārvadātājam 350 EUR – 1400 EUR vai nosūtītājam fiz./jur.personai 140 EUR – 350 EUR

Kodeksā 149.34.11

Bīstamās kravas pārvadāšana ar TL, kuram nav atbilstoši normatīvo aktu prasībām uzstādītas TL pazīšanas vai bīstamības zīmes

Sods ir vadītājam 40 EUR – 280 EUR un pārvadātājam 70 EUR – 350 EUR vai nosūtītājam fiz./jur.personai 40 EUR – 280 EUR

Kodeksā 149.34.12

TL apzīmēšana ar pazīšanas zīmēm vai bīstamības zīmēm, ja TL bīstamā krava netiek pārvadāta

Sods ir Brīdinājums vai līdz 30 EUR

Kodeksā 149.34.13

Bīstamās kravas pārvadāšana vai nosūtīšana bez nepieciešamajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem, TL papildu aprīkojuma vai ugunsdzēšamajiem aparātiem vai tad, ja individuālās aizsardzības līdzekļi, papildu aprīkojums vai ugunsdzēšamie aparāti neatbilst noteiktajām prasībām

Sods ir vadītājam 50 EUR – 70 EUR un nosūtītājam fiz./jur.personai 35 EUR – 210 EUR

Kodeksā 149.34.14

TL, kas pārvadā bīstamo kravu, stāvēšana bez iedarbinātas stāvbremzes

Sods ir 15 EUR

Kodeksā 149.34.15

Pasažieru pārvadāšana TL, kurā tiek pārvadāta bīstamā krava

Sods ir 55 EUR

Kodeksā 149.34.16

Drošības konsultantu (padomnieku) nenorīkošana komersantiem, kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem, nosūtīšana, iekraušana un izkraušana vai citas ar bīstamo kravu pārvadājumiem saistītas darbības

Sods ir jur.personai 70 EUR – 4300 EUR

Kodeksā 149.34.17

Par paziņojuma par drošības konsultanta (padomnieka) norīkošanu, ziņojuma par negadījumu ar bīstamo kravu vai gada pārskata par darbību bīstamo kravu autopārvadājumu jomā neiesniegšanu kompetentajai institūcijai normatīvajos aktos noteiktajā termiņā

Sods ir jur.personai 140 EUR – 430 EUR

Kodeksā 149.34.18

Bīstamo kravu pārvadājumu aizsardzības plāna nesastādīšana, nepareiza sastādīšana vai neuzrādīšana pēc kompetentās institūcijas pieprasījuma

Sods ir fiz.personai 70 EUR – 140 EUR vai jur.personai 280 EUR – 700 EUR

Kodeksā 149.34.19

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums